Αποστολή στη ΒΘΙΦ ενός αντίτυπου στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης της Ε.Ε. «Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019»

ΣΧΕΤ: α) Το από 8-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Δημοσιοποίηση στην ελληνική γλώσσα δύο σημαντικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2526

β) Το από 19-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση ενημερωτικής δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2630  .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ενεργειών του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. παρέλαβε στις 14-6-2016 ένα αντίτυπο στην ελληνική γλώσσα της πρόσφατης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάρτιος 2016) με τίτλο «Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019»:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_el.pdf .

Το αντίτυπο με κωδικό αριθμό Print ISBN 978-92-79-53408-9 και κωδικό αριθμό PDF ISBN 978-92-79-53425-6 προοορίζεται για το αρχείο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ).

Επισημαίνεται ότι αποφασίστηκε η δημοσίευση στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εν λόγω εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης & Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι αποτελεί τον οδικό χάρτη για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών την επόμενη τετραετία (η ελληνική έκδοση είναι συνολικής έκτασης 48 σελίδων).

Η έκδοση σε όλες τις επίσημες γλώσσες αποσκοπεί αφενός στην ευρεία διάδοση μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης των προτεραιοτήτων και των βασικών δράσεων της Επιτροπής και αφετέρου στην άμβλυνση της έντονης δυσαρέσκειας των 28 Κρατών-Μελών, των κοινωνικών εταίρων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την επιλογή του Κολλεγίου των Επιτρόπων να μην υιοθετήσει πολιτικό κείμενο επιπέδου Στρατηγικής περιόδου 2010-2015 και να περιοριστεί σε κείμενο εργασίας της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση