Δύο πρόσφατες εκδόσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ισότητα των φύλων με βασικό μήνυμα το χάσμα μεταξύ νόμου και πράξης

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./323/17-12-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η διατήρηση του έμφυλου χάσματος στον πλανήτη και την επόμενη εκατονταετία και η 84η θέση της Ελλάδας σε σύνολο 153 χωρών (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Δεκέμβριος 2019)»: http://www.isotita.gr/η-διατήρηση-του-έμφυλου-χάσματος-στον/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας, διεθνούς οικονομικού οργανισμού με έδρα την Ουάσιγκτον και δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας, η νέα έκδοση με τίτλο «Γυναίκες, Επιχειρήσεις και Νομοθεσία 2020 – Women, Business and the Law 2020», η οποία αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο 190 οικονομιών με σκοπό αφενός την απρόσκοπτη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου τις προοπτικές οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του πλανήτη: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf .

Το βασικό μήνυμα της εν λόγω έκδοσης συνολικής έκτασης εβδομήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα είναι ότι το κανονιστικό πλαίσιο υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης του γυναικείου πληθυσμού έχει όντως βελτιωθεί την τελευταία διετία διεθνώς, αλλά οι έντονες ανισότητες λόγω φύλου σε περιοχές του πλανήτη αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο και την ευημερία ανδρών και γυναικών.

Η ανάλυση εστιάζει σε οκτώ τομείς, οι οποίοι αφορούν τη νομοθεσία για την εργασία των γυναικών και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις ίδιες: κινητικότητα, χώρος εργασίας, μισθός, γάμος, γονεϊκότητα, επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία, σύνταξη. Ο διεθνής μέσος όρος έχει υπολογιστεί στο 75,2 με απόλυτη ισότητα το 100 και παρουσιάζει μία μικρή βελτίωση σε σχέση με το 73,9 της προηγούμενης διετίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας, οκτώ κράτη έχουν επιτύχει το 100, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι γυναίκες βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης της εθνικής νομοθεσίας με τους άνδρες για τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο της οικονομίας: Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Ισλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο και Σουηδία.

Επιπλέον, η έκθεση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο κατάκτησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε νομοθετικό επίπεδο για την Ελλάδα, αφού η χώρα μας συγκαταλέγεται στην ομάδα των δέκα κρατών με την επόμενη υψηλότερη βαθμολογία του 97,5 (σελίδα 7 της έντυπης έκδοσης).

Οι χαμηλότερες βαθμολογίες απαντώνται στις οικονομίες της «Δυτικής Όχθης και της Γάζας (26,3)», της «Υεμένης (26,9)», του «Σουδάν (29,4)», του «Ιράν (31,3)», καθώς και του «Κατάρ» και του «Κουβέιτ (ισοβαθμία με 32,5)».

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκδοση του «Μικρού Βιβλίου Στατιστικών για το Φύλο 2019 – The Little Data Book on Gender 2019», όπου απεικονίζεται η πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων σε 217 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Η έκδοση είναι συνολικής έκτασης 239 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία σε πέντε τομείς («εκπαίδευση», «υγεία», «οικονομία», «δημόσια ζωή», «θέματα γάμου και γεννήσεων αποκλειστικά για το γυναικείο πληθυσμό») με έτη αναφοράς το 2000 και το 2017 για δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της προόδου:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31689/LDB-Gender-2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y .

Η στατιστική απεικόνιση αναδεικνύει, για ακόμα μία φορά, την επικράτηση του έμφυλου χάσματος σε ολόκληρο τον πλανήτη και την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην πράξη. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα στοιχεία για την Ελλάδα παρουσιάζονται στη σελίδα 92 της έντυπης έκδοσης.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.