Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 100 περί ισότητας στην αμοιβή για άνδρες και γυναίκες.

Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αναφορικά με τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 100 περί ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας.

Ενότητα Ι. – Νομοθετικές Ρυθμίσεις

Στο Φύλλο 50, Τεύχος Πρώτο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 26-3-2019 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4604 του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρώτο μέρος του οποίου έχει τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» (άρθρα 1-30): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%9D.4604-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9F%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf .

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω Νόμου συνοψίζονται ως εξής:

1) πρώτη φορά νομοθετείται αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, το οποίο διέπεται από μια συνολική θεώρηση των έμφυλων σχέσεων και χωρίς να αντιμετωπίζεται το γυναικείο φύλο ως «ως ειδική κατηγορία», όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα διατάξεις και ρυθμίσεις του οικογενειακού και εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, τις κοινοτικές οδηγίες και τις διεθνείς συνθήκες, που η χώρα μας έχει κυρώσει ή ορίζει το Σύνταγμα μας.

2) προσδιορίζονται, μέσω αυτού, οι βασικές έννοιες, οι μηχανισμοί και οι φορείς για την πραγμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των φύλων, η ενσωμάτωση της εν λόγω αρχής στις δημόσιες πολιτικές και στον ιδιωτικό βίο, καθώς και η διαμόρφωση και οργάνωση ενός δικτύου μόνιμων δομών, ανά τη χώρα, με αντικείμενο δράσης την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

3) περαιτέρω, προβλέπεται για πρώτη φορά η εκπόνηση «Σχεδίων Ισότητας», ολοκληρωμένων δηλαδή παρεμβάσεων, που εκπονούνται από επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας και θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η απονομή «Σήματος Ισότητας» από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, ως τίτλου επιβράβευσης για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.

4) επίσης, εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων με απαγόρευση της χρήσης διατυπώσεων που υποκρύπτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση, ενώ εμπεριέχει την παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, καθώς και τη χρήση γλώσσας με έμφυλη διάκριση κατά την άσκηση των καθηκόντων στο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Συνεπώς, η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών εντάσσεται στα εξής άρθρα του Ν.4604/2019:

– άρθρο 14 «Πειθαρχικό Δίκαιο»

– άρθρο 21 «Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων»

– άρθρο 22 «Τροποποίηση του άρθρου…»

– άρθρο 23 «Έννομη Προστασία».

Ενότητα ΙΙ. – Πρωτοβουλίες και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος (η ενότητα αποτελείται από τέσσερα μέρη)

Α. Η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες»

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2018 η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών» ήταν η 3η Νοεμβρίου. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν να πληρώνονται σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένει ακόμα 16 % για να ολοκληρωθεί το εργάσιμο έτος.

Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι μόνο καταρχήν άδικο, αλλά είναι άδικο και στην πράξη. Θέτει τις γυναίκες σε επισφαλή θέση, τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη περισσότερο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε 36,6 %.

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται το μισθολογικό χάσμα είναι πολλοί:

α) οι γυναίκες συχνά εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης

β) προσκρούουν στη «γυάλινη οροφή» στο εταιρικό περιβάλλον

γ) εργάζονται σε κλάδους στους οποίους οι αμοιβές είναι χαμηλότερες

δ) συχνά αναγκάζονται να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα της οικογένειάς τους.

Ειδικά για τη χώρα μας, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων αντιπροσωπεύει το 12,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έτους 2014. Παράλληλα, η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών αντιπροσωπεύει το 41,4%, τη στιγμή που η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 39,6%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σχετικό φυλλάδιο στην Ελληνική γλώσσα για την κατάσταση στη χώρα μας, το οποίο αποδεικνύεται άκρως κατατοπιστικό και εύχρηστο:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_greece_el.pdf .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες» ως εξής:

α) μέσω της αξιοποίησης της δραστήριας παρουσίας της στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

β) μέσω της εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των κάτωθι φορέων: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι, με παράλληλη κοινοποίηση του εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τακτική επικοινωνία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, όπως καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, το από 16-10-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%86%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf-2/ .

Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί ότι και το 2018 το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) αξιοποίησε το έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες» και ενημέρωσε τα μέλη του Δικτύου με ταυτόχρονη ανάρτηση του εγγράφου μας στον ιστότοπο που διατηρεί στο διαδίκτυο, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τον επιτελικό ρόλο της Γ.Γ.Ι.Φ. στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα: http://www.eedege.gr/nea/330-i-symmetoxi-tis-ggif-stin-paneyropaiki-ekstrateia-enimerosis-kai-eyaisthitopoiisis-gia-tin-eyropaiki-imera-isotitas-ton-amoibon-gia-gynaikes-kai-andres-2018 .

Το ΕΕΔΕΓΕ είναι η Αστική Εταιρεία των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, η οποία δημιουργήθηκε για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το πρότυπο του Ευρωεπιμελητηρίου. Πρωταρχικός στόχος του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των Επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών-μελών τους για τα οφέλη που θα προκύψουν από την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την οικονομία. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ενίσχυση και την εξυγίανση των υπαρχόντων γυναικείων επιχειρηματικών μονάδων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, στην προώθηση ίσων ευκαιριών, στην άρση των επαγγελματικών στερεοτύπων, καθώς και στη συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, πάντα μέσα από τις υπηρεσίες που τα Επιμελητήρια προσφέρουν στα μέλη τους.

Β. Υλοποίηση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. δύο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με συμπερίληψη της διάστασης της αντιμετώπισης του έμφυλου χάσματος στις αμοιβές

1) “PEGASUS – Addressing the Gender Pension Gap in Greece” («Πήγασος – Αντιμετωπίζοντας το Έμφυλο Συνταξιοδοτικό Χάσμα στην Ελλάδα»): εύρεση καινοτόμων προτάσεων πολιτικής και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση του συνταξιοδοτικού έμφυλου χάσματος στην Ελλάδα.

Συντονιστής φορέας: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Εταίροι: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Διάρκεια 2 έτη: 1η Νοεμβρίου 2018 – 30η Οκτωβρίου 2020.

2) “Pilot experiences for improving gender equality in research organizations” («R&I PEERS – Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς»): Πρόγραμμα HORIZON 2020 με στόχο την εξάλειψη των συνθηκών, οι οποίες περιορίζουν τη συμμετοχή και τη σταδιοδρομία των γυναικών στην Έρευνα & Καινοτομία (R&I – Research & Innovation) στη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής Σχεδίων Δράσης Ισότητας (ΣΔΙ) στους ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια που συμμετέχουν.

Συντονιστής Φορέας: Πανεπιστήμιο του Salerno της Ιταλίας. Συμμετέχουν επίσης 10 φορείς από 8 χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων, δηλαδή τη Γ.Γ.Ι.Φ.

Διάρκεια 4 έτη: 2018-2022.

Γ. Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ευρωπαϊκές συναντήσεις για την αντιμετώπιση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος

1) Τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης» της Μονάδας Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2016).

2) Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων, την οποία διοργάνωσε το αρμόδιο για θέματα ισότητας των φύλων Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού & Επιστήμης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων γυναικών και τη σημασία που έχει για την ισότητα των φύλων μία ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (Χάγη, Φεβρουάριος 2017).

Δ. Υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. φορέων και πολιτών, ανδρών και γυναικών, στον τομέα του έμφυλου μισθολογικού χάσματος

Οι οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. παρέχουν νομική συμβουλευτική σε προφορικές και έγγραφες καταγγελίες φορέων και πολιτών σε ζητήματα που άπτονται με την ίση αμοιβή για γυναίκες και άνδρες για παροχή εργασίας ίσης αξίας, με σκοπό την πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/PDF-%CE%91%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B1-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-8%CE%B7-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_2019.pdf .

Επιπλέον, το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. εκδίδει ενημερωτικά δελτία σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρέχει στατιστική πληροφόρηση σε αιτήματα φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και πολιτών για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα.

Τέλος, το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών αποτυπώνεται στις απολογιστικές εκθέσεις της, οι οποίες δημοσιεύονται σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης:

α) Οι 70 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%9F%CE%B9-70-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2018.pdf .

β) Οι 33 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%9F%CE%B9-33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93.%CE%93.%CE%99.%CE%A6.-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-4%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-2019.pdf .

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.