Ευρεία ενημερωτική δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το πολυδιάστατο έργο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./55/11-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας του εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/αξιοποίηση-από-το-υ-παι-θ-του-εγγράφου/ .

β) Το Δ1.Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./104/1-10-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας για το θετικό πρόσημο της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/αξιοποίηση-από-το-υπουργείο-παιδείας/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της «Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής» του Υ.ΠΑΙ.Θ. ενημέρωσε εγγράφως, όπως προκύπτει από τη Φ16/164776/Δ2/22-10-2019 επιστολή με την ένδειξη «Εξ. Επείγον» και θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) για τα έτη 2018-2019», όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το πολυδιάστατο έργο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με βάση τις κάτωθι δημόσιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της  ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.:

1) «Οι 115 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019)» (σχετικό έγγραφό μας: Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./31/2-9-2019): http://www.isotita.gr/οι-115-δράσεις-του-κρατικού-φορέα-ισότητ/

2) «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019» (σχετικό έγγραφό μας: Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./51/11-9-2019):  http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ-3/

3) «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019» (σχετικό έγγραφό μας: Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./103/30-9-2019): http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-16/ .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.