Ευρωπαϊκή προβολή του έργου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: Το από 4-5-2018 έγγραφό μας με θέμα «Το δέκατο έκτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις Ελληνίδες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση (Μάιος 2018)»:  http://www.isotita.gr/το-δέκατο-έκτο-ενημερωτικό-δελτίο-του/.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων δημοσιοποίησε στις 3 Μαΐου 2018 το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση».

Στις 4, 9 και 10 Μαΐου 2018 η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε μία ολοκληρωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Παρατηρητήριο Γ.Γ.Ι.Φ., Μάιος 2018).

Τα κύρια αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται ως ακολούθως:

1) To καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε τα σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτών στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων: 70891/4-5-2018 και 75471/10-5-2018).

2) Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/women-decision-making-field-education-greece-may-2018 .

3) Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε στις 14/5/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, η σχετική πληροφορία του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης (ενότητα «Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στα Κράτη-Μέλη: Ελλάδα»): https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-activities-in-member-states .

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), ανήκει στις πλέον δραστήριες χώρες όσον αφορά τη δικτύωσή της τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με το Συμβούλιο της Ευρώπης προς όφελος αφενός της προβολής του έργου της χώρας μας στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και αφετέρου της αναγνώρισης του θετικού πρόσημου της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.