Η ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (α’ εξάμηνο 2020)

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./346/30-12-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 33 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Οικονομία το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: http://www.isotita.gr/οι-33-δράσεις-του-κρατικού-φορέα-ισότητα/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2020 η Κροατία ανέλαβε τα ηνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών, η προεδρεύουσα χώρα είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια του θεματολογίου της Ε.Ε., την ομαλή διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας και τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών-Μελών. Για το σκοπό αυτόν, η Προεδρία πρέπει να ενεργεί ως έντιμος και αμερόληπτος διαμεσολαβητής.

Η Κροατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου για πρώτη φορά από την προσχώρησή της στην Ε.Ε. το 2013. Οι προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας έχουν ως γνώμονα το σύνθημά της «Ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις» – https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf :

α) η Ευρώπη που αναπτύσσεται

β) η Ευρώπη που συνδέει

γ) η Ευρώπη που προστατεύει

δ) η Ευρώπη που ασκεί επιρροή.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συνταχθεί το πρόγραμμα της Κροατικής Προεδρίας, το οποίο διαρθρώνεται στις πολιτικές των δέκα Συμβουλίων Υπουργών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετική καλαίσθητη έκδοση συνολικής έκτασης 48 σελίδων στην αγγλική γλώσσα: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosinac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.pdf .

Τα θέματα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του «Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO)» (σελίδες 26-29 της έντυπης έκδοσης) με τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια:

1) Δημογραφικές προκλήσεις και κοινωνική πολιτική

2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων, απασχολησιμότητα και ανταγωνιστικότητα

3) Ενίσχυση της ευημερίας στην εργασία

4) Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και ενδυνάμωση των γυναικών στην αγορά εργασίας

5) Υγεία.

Ειδικά για το τέταρτο κεφάλαιο, υπογραμμίζεται ότι η Κροατική Προεδρία θα υποβάλει Σχέδιο Συμπερασμάτων για υιοθέτηση από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. βάσει των αποτελεσμάτων σχετικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με την εξής θεματολογία:

– εμπόδια στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

– έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας για εξαρτώμενα και άρρωστα μέλη οικογένειας

– απουσία εξειδικευμένων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

– επισφαλείς και άτυπες μορφές απασχόλησης

– παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι ως βασικός τόπος διεξαγωγής των περισσότερων εκδηλώσεων του επίσημου προγράμματος της Κροατικής Προεδρίας έχει επιλεγεί η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ (η εικόνα στη σελίδα 11 του προγράμματος), ενώ η Ριέκα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη και σημαντικό λιμάνι της χώρας, έχει ανακηρυχθεί ως «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2020» μαζί με την ιρλανδική πόλη Galway: https://rijeka2020.eu/en/ .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.