Η Προστασία της Μητρότητας ως αίτημα της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Απρ 07, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015) πραγματοποιήθηκε την 1-4-2015 στη Ρίγα συνάντηση της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Ομάδα Εργαζομένων περιλαμβάνει εκπροσώπους άνω των ογδόντα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

Ανάμεσα στα θέματα των εργασιών συμπεριλήφθηκε και το ζήτημα της άδειας μητρότητας. Από το 1992 η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει διασφαλίσει τη χορήγηση άδειας μητρότητας διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων εβδομάδων (Οδηγία 92/85 ΕΟΚ). Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της εν λόγω άδειας στις δεκαοκτώ εβδομάδες. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κείμενο για την αύξηση της άδειας μητρότητας με αποδοχές σε είκοσι εβδομάδες και τη θεσμοθέτηση της γονικής άδειας. Μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών-Μελών δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα, δεδομένης της αντίθετης άποψης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κυβερνήσεων να αποδεχθούν την αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας με αποδοχές λόγω του δημοσιονομικού κόστους που θα προκληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στις 18-3-2015 η Ομάδα Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προέβη δήλωση με την οποία καλεί τους ηγέτες των Κρατών-Μελών να εκπληρώσουν τις πολιτικές τους υποχρεώσεις και να διαπραγματευτούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης το συντομότερο δυνατό (Declaration-sur-le-conge-de-maternite_en).

Comments are closed.