Η συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 22-9-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και η αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών»: http://www.isotita.gr/η-κατάσταση-των-γυναικών-της-υπαίθρου/ .

 

β) Το από 12-10-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-οι-γυναίκες-της-υπαίθρου/ .

 

γ) Το από 16-10-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών»: http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-17/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), σας γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας στον αγροτικό τομέα έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ανάγκες των εργασιών της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Το διάστημα 12-23 Μαρτίου 2018 θα διεξαχθεί στην έδρα του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη η 62η Σύνοδος της εν λόγω Επιτροπής CSW με βασικό θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών της υπαίθρου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η σύνταξη σχετικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συνολικής έκτασης δεκαοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες πέντε γλώσσες εργασίας του Ο.Η.Ε., η οποία θα αποτελέσει τη βάση των πολυήμερων συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαπραγματεύσεων εκπροσώπων Κυβερνήσεων, Διεθνών Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών για τη νομική και ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού των αγροτικών περιοχών του πλανήτη: http://undocs.org/E/CN.6/2018/3 .

 

Οι προτεραιότητες αφορούν τους κάτωθι τομείς:

 

1) δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση

 

2) διασφάλιση των ιδιοκτησιακών και εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών στη γη

 

3) ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή διατροφή για τις γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου

 

4) αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές

 

5) προστασία της υγείας και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για όλο το γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, ο οποίος διαβιεί σε αγροτικές περιοχές

 

6) παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες της υπαίθρου.

 

Βασικό τεκμηριωτικό υλικό για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έκθεσης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η Α/72/207/29-7-2017 έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 72ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στην όγδοη παράγραφο της Ε/CN.6/2018/3 Έκθεσης για τη CSW62: https://undocs.org/A/72/207 .

 

Για την εκπόνηση της έκθεσης του Ιουλίου 2017, ο Ο.Η.Ε. απευθύνθηκε, μεταξύ άλλων, και στα Κράτη-Μέλη του λαμβάνοντας συνεισφορές από μόλις 38 Κράτη. Η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. απέστειλε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπεριστατωμένη απάντηση στις 28 Απριλίου 2017, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις καλές πρακτικές σε σχέση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών.

 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ρητή αναφορά στις πολιτικές και τις δράσεις της χώρας μας στις ακόλουθες παραγράφους της έκθεσης του Ο.Η.Ε.:

 

α) παράγραφος 15: οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης

 

β) παράγραφος 31: το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το σχολικό έτος 2016-2017 ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών υλοποίησε επιτυχώς 44 δράσεις για την εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την αναθεώρηση της πρόσληψης της εικόνας και των ρόλων των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν μαθήτριες και μαθητές από σχολικές μονάδες της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έτσι τις υγιείς βάσεις της ελληνικής νεολαίας στον τομέα της ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/44-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισότ/ .

 

Όσον αφορά τις πολιτικές μας για την έμφυλη βία, υπογραμμίζεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. σχεδίασε και υλοποιεί το ως άνω Εθνικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, παράνομη διακίνηση/εμπορία, σεξουαλική παρενόχληση) μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου 62 δομών σε όλη την επικράτεια (24ωρη τηλεφωνική γραμμή, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_in-1.jpg και http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_out-1.jpg .

                      

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.