Ικανοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στη Διακήρυξη της UNESCO σχετικά με τις ηθικές αρχές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Παρίσι, 13-11-2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 11-5-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής – η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ.»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2657

β) Το από 22-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη από τον ΟΗΕ για τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2819

γ) Το από 1-11-2016 έγγραφό μας με θέμα «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας για τα Φύλ(λα) του Περιβάλλοντος»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2881

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της 39ης Γενικής Διάσκεψης της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Συστήματος του ΟΗΕ (UNESCO – Παρίσι, 30 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2017) υιοθετήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2017 από τα Κράτη-Μέλη η «Διακήρυξη για τις Ηθικές Αρχές σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή». Πρόκειται για ένα πολιτικό κείμενο διαρθρωμένο σε δεκαοκτώ άρθρα, το οποίο λειτουργεί ως οδικός χάρτης με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση της διεθνούς κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002601/260129e.pdf .

Το κείμενο απαριθμεί τις κάτωθι έξι αρχές προς όφελος της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης:

1) πρόληψη των βλαβών

 2) προληπτική προσέγγιση

 3) ισότητα και δικαιοσύνη

4) αειφόρος ανάπτυξη

5) αλληλεγγύη

6) επιστημονική γνώση και ακεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων.

Η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η ανάγκη ενίσχυσης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού αποτελούν ουσιώδες χαρακτηριστικό της εν λόγω Διακήρυξης. Ρητή αναφορά στην ισότητα των φύλων υπάρχει στα εξής άρθρα:

σελ. 3, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: στο προοίμιο της Διακήρυξης τονίζεται με έμφαση η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και παράλληλα αναγνωρίζονται οι διαφορετικές ανάγκες γυναικών και ανδρών, καθώς και η ανισομερής πρόσβασή τους σε πόρους, όπως και η αξία της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών

σελ. 5 , άρθρο 4, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων για την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων λόγω της ζωτικής σημασίας που αποδίδεται στη συνεισφορά των γυναικών στην αέναη διαδικασία για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του πλανήτη, καθώς και των δυσανάλογων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής προς τις ίδιες σε σχέση με τους άνδρες

σελ. 6, άρθρο 5, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και λοιπών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με την ευαλωτότητα των γυναικών απέναντι στην κλιματική αλλαγή

σελ. 9, άρθρο 10 της έντυπης έκδοσης: μέριμνα για όλες τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες με βάση την αρχή της ισότητας των φύλων και της ανάγκης ενίσχυσης της θέσης των γυναικών.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών από την πρώτη στιγμή τάχθηκε στο πλευρό όλων των προσπαθειών για την ανάδειξη της διάστασης του φύλου και στο χώρο της κλιματικής αλλαγής και εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευόδωση της κοινής προσπάθειας, την οποία υπηρέτησε με επαγγελματισμό και συνέπεια, όπως αποδεικνύεται από το συνοπτικό απολογισμό του έργου της:

1) Έξι περίπου μήνες πριν την 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21 – Παρίσι, 30 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2015), η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε στις 18 Ιουνίου 2015 δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την Έκθεση Συμπερασμάτων του Συνεδρίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετεωρολογίας με θέμα τη διάσταση του φύλου σε σχέση με τον καιρό και το κλίμα (Γενεύη, 5-7/11/2014). Το έγγραφο της Διεύθυνσης κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σε Ανεξάρτητες Αρχές, κρατικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους στη χώρα μας, ενώ το περιεχόμενό του αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διαδίκτυο, καθώς και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετεωρολογίας (Δ.Ο.Μ.) εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Υπηρεσία μας με μία θερμή επιστολή στις 29 Ιουνίου 2015, την οποία κοινοποίησε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (κάθε Κράτος-Μέλος εκπροσωπείται στον Δ.Ο.Μ. από την αντίστοιχη Ε.Μ.Υ.) και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Γενεύη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικοινώνησε μαζί μας και ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την πρωτοβουλία. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ε.Μ.Υ. σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος λόγω της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων. Ο/Η εκάστοτε Διοικητής/-τρια της Ε.Μ.Υ. είναι ο/η Μόνιμος/-η Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον Δ.Ο.Μ. και η πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων αποτέλεσε το έναυσμα για ανάληψη νέων δράσεων και μεγαλύτερης εξωστρέφειας για τη Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Στις 26 Οκτωβρίου 2015 η Γ.Γ.Ι.Φ. στήριξε έμπρακτα τη διεθνή έκκληση «Γυναίκες και Κλίμα» ενόψει της Διάσκεψης του Παρισιού COP21: αφενός διέδωσε στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αποστολή σχετικού εγγράφου στη Βουλή των Ελλήνων, σε Ανεξάρτητες Αρχές, κρατικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους στη χώρα μας, και αφετέρου το μήνυμα της εκστρατείας, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία των Γαλλικών Αρχών, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διαδίκτυο, καθώς και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο facebook με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.

Η Γ.Γ.Ι.Φ. υπέγραψε στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και ενημέρωσε αρμοδίως τα Υπουργεία Εξωτερικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Δικαιωμάτων των Γυναικών της Γαλλίας, τα οποία εξέφρασαν αμέσως τις θερμές τους ευχαριστίες για την έγκαιρη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της εξεύρεσης συμφωνίας από όλες τις πλευρές για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της αναγνώρισης του ρόλου των γυναικών στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενδυνάμωση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στον πλανήτη.

3) Η Γ.Γ.Ι.Φ. ανέδειξε την οριζόντια διάσταση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Στις 12 Νοεμβρίου 2015 στην Ολομέλεια της Επιτροπής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ο αρμόδιος Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, στην ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου και στις πολιτικές περιβάλλοντος, ενώ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με αναφορά στη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε αυτό τον τομέα.

Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, η οποία απέστειλε εκπρόσωπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στη συγκεκριμένη Επιτροπή και έτσι αξιοποιήθηκε η ευκαιρία για ανάδειξη του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ένα κλίμα εξωστρέφειας και δημιουργικότητας σε συνάρτηση με την παγκόσμια προτεραιότητα της UNESCO. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός UNESCO, η Ελλάδα, μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ., επέτυχε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια τόσο της Γραμματείας της 38ηςΓενικής Διάσκεψης όσο και σημαντικού αριθμού Κρατών-Μελών (σχετικό το από 26-11-2015 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://old.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_26-11-2015_Syndiaskepsi%20UNESCO.pdf ).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Περιβάλλον» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) και το άρθρο 12 της από 13-11-2017 Διακήρυξης της UNESCO υπέρ της δημοσιότητας αφενός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους.

Comments are closed.