Μία ακόμη διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 25-1-2018 έγγραφό μας με θέμα «Η συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018)»: http://www.isotita.gr/η-συμπερίληψη-των-πολιτικών-και-δράσε/ .

β) Το από 31-1-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ενεργός παρουσία του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες αγρότισσες στην Έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την επικείμενη 62η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών (Μάρτιος 2018)»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-το-έργο-της-γ-γ-ι-φ-για-τις-γ/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το θέμα επισκόπησης προόδου της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών είναι η εφαρμογή των Συμπερασμάτων της 47ης Συνόδου έτους 2007 σχετικά με τη συμμετοχή και την πρόσβαση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και η αξιοποίηση αυτών για την ενίσχυση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στον πλανήτη. Γι’ αυτό τον σκοπό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εκπόνησε σχετική έκθεση συνολικής έκτασης δεκαοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και στις υπόλοιπες πέντε γλώσσες εργασίας του Οργανισμού, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα: http://undocs.org/E/CN.6/2018/4 .

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές από συνολικά 34 Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, εκ των οποίων δώδεκα είναι Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μεταξύ αυτών είναι και η χώρα μας. Η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. απέστειλε μία αναλυτική και ποιοτική συνεισφορά στα αρμόδια όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το υπ’αριθ. Δ1/1571/7-8-2017 έγγραφό μας, η οποία αξιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ προς όφελος τόσο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων όσο και της Ελλάδας στο σύνολό της σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, ρητή αναφορά στη χώρα μας απαντάται στις εξής επτά παραγράφους της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα:

1) παράγραφος 30: στρατηγικές για την συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή επανάσταση και στον τομέα των Μ.Μ.Ε. – η χρήση κινήτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα Μ.Μ.Ε. (Ελλάδα):

αφορά την ενότητα του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. ενός Συγχρηματοδοτούμενου Έργου την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (παράταση υλοποίησης έως 31-12-2015) με θέμα την ισότητα των φύλων στη δημοσιογραφία και τα Μ.Μ.Ε.

2) παράγραφος 47: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

υπάρχει αναφορά στην Πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (πρώτο εξάμηνο του 2014)

3) παράγραφος 49: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη θεσμοθετημένη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση ενασχόλησης των κοριτσιών και των γυναικών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων για την παροχή πέντε υποτροφιών για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ε.Ε.Δ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

4) παράγραφος 50: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» με συντονιστή φορέα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017)

5) παράγραφος 56: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ, με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στη δομή και το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας

6) παράγραφος 62: ενίσχυση των βάσεων δεδομένων και της τεκμηρίωσης:

αφορά τη δομή του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εστιάζει στα δώδεκα θεματικά πεδία του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και περιλαμβάνει την ενότητα «Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.» – επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δομή έχει συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνική καλή πρακτική στην «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε.» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2016)

7) παράγραφος 63: ενίσχυση των βάσεων δεδομένων και της τεκμηρίωσης:

αφορά στις μελέτες, οι οποίες έχουν επιχορηγηθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό την καταγραφή της γυναικείας συμμετοχής στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην αγορά εργασίας (χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» με εταίρους, μεταξύ άλλων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία – ECWT).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες και Εκπαίδευση», «Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.» και «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.