Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων με έμφαση στις γυναίκες

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 το εν λόγω πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ και λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων είναι η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Οι υποψήφιοι/-ες θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης, με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, τα βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

1) παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών σε έως 5.000 άνεργους/-ες νέους και νέες ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους/-ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας

2) παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους/τις 5.000) άνεργους/-ες νέους/-ες ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους/-ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ – η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (μία δια ζώσης και πέντε εξ αποστάσεως)

3) προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους/-ες άνεργους/-ες ηλικίας 18 έως 29 ετών – στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι/-ες οι άνεργοι/-ες, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο.

Συγκεκριμένα, με δημόσια πρόσκληση οι άνεργοι/-ες θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκριτική αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες, οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με το 24σέλιδο κείμενο της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214496/ΨΟ694691Ω2-ΡΑΘ-1.pdf/d2878063-1553-4c6d-b082-7887b50a256f .

Comments are closed.