Οι προοπτικές απασχόλησης στον ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα (Ιούλιος 2015)

Ιούλ 14, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσιοποίησε στις 9 Ιουλίου 2015 έκθεση με θέμα τις προοπτικές απασχόλησης και τίτλο «Employment Outlook 2015». Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας γενικά βελτιώνονται στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ, όμως η ανάκαμψη από την πρόσφατη οικονομική κρίση παραμένει πολύ ανομοιόμορφη ανάμεσα στις χώρες. Η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό στη ζώνη του ΟΟΣΑ για να μπορέσει να καλύψει σύντομα το έλλειμμα θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκε από την κρίση. Το εργασιακό μείγμα έχει μετατοπιστεί προς τη μερική απασχόληση και έχει απομακρυνθεί από θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό και στον κατασκευαστικό τομέα, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε άνεργους/-ες για την ανεύρεση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς εργασία στις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ 15,7 εκατομμύρια άτομα (αναλογία ένα στα τρία άτομα που αναζητούν εργασία) είναι άνεργα για περίοδο άνω των δώδεκα μηνών (αύξηση 77,2% από το τέλος του 2007).

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

– η χώρα μας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ, δηλαδή 25,6% (Μάρτιος 2015)

– τρεις στους/στις  τέσσερις άνεργους/-ες αναζητούν εργασία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους

– ο μισός πληθυσμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργος λόγω της οικονομικής κρίσης, ποσοστό τρεις φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

– το 2014 το 27% των νέων ηλικίας 15-29 ετών ούτε εργαζόταν ούτε φοιτούσε στην εκπαίδευση/κατάρτιση, γεγονός που εκλαμβάνεται ως μέτρο καταγραφής της οικονομικής και κοινωνικής απελπισίας της νέας γενιάς

– το διάστημα 2011-2012 η ονομαστική αξία του κατώτατου μισθού μειώθηκε σε ποσοστό 22% για την ηλικιακή ομάδα εργαζομένων άνω των 25 ετών, ενώ για τα άτομα κάτω των 25 ετών η μείωση ήταν της τάξης του 32%

– προτείνεται η υλοποίηση της πρότασης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως με δεδομένα τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, με εναλλακτικές προτάσεις είτε τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα είτε την υιοθέτηση ευεργετημάτων εντός εργασίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθούν οι εξής σύνδεσμοι από τον ιστότοπο του ΟΟΣΑ:

α) τρισέλιδη περίληψη σε μορφή pdf στην ελληνική γλώσσα με τίτλο «Προοπτικές Απασχόλησης του ΟΟΣΑ 2015»

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/empl_outlook-2015-sum-el.pdf?expires=1436873097&id=id&accname=guest&checksum=A95AB5CAAD73B49A21953CA956436453

β) δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο σε μορφή pdf στην αγγλική γλώσσα με θέμα την απασχόληση στην Ελλάδα

http://www.oecd.org/greece/Employment-Outlook-Greece-EN.pdf .

Comments are closed.