Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Comments are closed.