Προβολή εντός και εκτός Ε.Ε. του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 και των πρόσφατων δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τρεις διακριτές τομεακές πολιτικές ισότητας των φύλων (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: Το από 27-8-2018 έγγραφό μας με θέμα «Η πρωτοπορία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης»: http://www.isotita.gr/η-πρωτοπορία-της-γενικής-γραμματείας/

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι δημόσιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. τον μήνα Αύγουστο 2018 συνέβαλαν, για ακόμα μία φορά, στην προβολή του πολυδιάστατου έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η αγγλική έκδοση του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στις 6-8-2018 υλοποιήθηκε δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα τις νέες εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 136079/14-8-2018), ενώ το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα παρέλαβε τις νέες εκδόσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/8/2018).

Στις 7-8-2018 το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήρτησε σε μορφή pdf την αγγλική έκδοση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» στην ενότητα «Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στα Κράτη Μέλη/Ελλάδα –Gender Equality Activities in Member States/Greece» του ιστότοπου:

https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-activities-in-member-states .

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από 47 Κράτη Μέλη και εστιάζει από το 1949 στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Συνεπώς, η προβολή του ελληνικού οδικού χάρτη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών την πενταετία 2016-2020 από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς όφελος όλων μας.

Β. Προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων

Η Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποίησε την επιτυχημένη δικτύωση και την άκρως εποικοδομητική συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), τον εξειδικευμένο οργανισμό της Ε.Ε. για την έρευνα και την τεκμηρίωση των πολιτικών ισότητας των φύλων με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Εθνικών Αρχών των Κρατών Μελών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, στις 7-9-2018 αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του EIGE  οι πλέον πρόσφατες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε τρεις διακριτές τομεακές πολιτικές:

«Γυναίκες και Υγεία»

η επιτυχής υλοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ., με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, σχετικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-5

«Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων»

η σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-aspect-greek-government-after-reshuffle-28-8-2018 .

Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε ως «καλή είδηση – good news» την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην Κυβέρνηση σε συνέχεια της από 29-8-2018 ενημερωτικής δράσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., για την οποία ενημερώθηκε αυθημερόν η πολιτική ηγεσία και οι οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στις 3-9-2018 και 5-9-2018.

«Γυναίκες και Οικονομία»

το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας, το όποιο έτυχε ευρύτατης προβολής από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/english-version-bulletin-greek-general-secretariat-gender-equality-feminization-poverty .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.