Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας (ενημέρωση – ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» της πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»

Comments are closed.