Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την: «Επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την: «Επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών»  με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΚΕΘΙ

Comments are closed.