Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – οι πρόσφατες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Ιαν 07, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε Έκθεση με θέμα «Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη» . Εισηγήτρια της Έκθεσης ήταν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής FEMM Barbara Matera του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος του ιταλικού πολιτικού κόμματος Forza Italia. Στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Έκθεση υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία συγκεντρώνοντας 26 ψήφους υπέρ, μόλις μία ψήφο κατά και πέντε αποχές.

Το κείμενο της έκθεσηςείναι συνολικής έκτασης επτά σελίδων στην ελληνική γλώσσα, επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνοδεύεται από τετρασέλιδη Αιτιολογική Έκθεση. Η επιχειρηματικότητα ορίζεται στο πλαίσιο της Ε.Ε. ως μία νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στα άτομα να επενδύσουν τον δυναμισμό και τις ικανότητές τους στον εντοπισμό μίας ευκαιρίας και της κινητήριας δύναμης για την επίτευξη της πλήρους υλοποίησής της. Ενώ η επιχειρηματικότητα αποτελεί πολιτική προτεραιότητα από την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υστερεί, με το ποσοστό επιχειρηματικότητας στα 27 Κράτη-Μέλη να ανέρχεται σε 12% το 2009 σε σύγκριση με ποσοστά 27% και 21% στην Κίνα και στις ΗΠΑ αντίστοιχα.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι για να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους/-ες επιχειρηματίες και η στρατηγική της για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει ρητά ότι χρειάζονται πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής για να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι η ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι ακόμη δεδομένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πολιτική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2014 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων) και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών του 59,6% το 2014 σε επίπεδο Ε.Ε. με 28 Κράτη Μέλη δεν συνάδει με τον στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75%, ούτε με εκείνο των ανδρών (70,1%).

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όταν οι γυναίκες οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους, συχνότερα δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία, την κοινωνική εργασία ή την εκπαίδευση, ενώ οι άνδρες επιχειρηματίες ασχολούνται συχνότερα με τον τομέα των κατασκευών, των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Δεδομένου ότι πρόκειται στην πλειοψηφία τους για τομείς με υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικότητας και υψηλότερη οικονομική προστιθέμενη αξία, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι το 2012 το καθαρό εισόδημα των γυναικών επιχειρηματιών ήταν 6% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Επίσης, οι επιχειρήσεις τους εξακολουθούν να είναι μικρότερες, με το 23% των γυναικών επιχειρηματιών της ΕΕ-28 να είναι οι εργοδότριες σε σχέση με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Έκθεση της Επιτροπής FEMM παρουσιάζει τις προτάσεις της για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε δεκαεπτά άρθρα με έμφαση αφενός στην επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση (άρθρα 13-15) και αφετέρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα (άρθρα 16-17). Μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα Πανεπιστήμια για να θέσουν σε εφαρμογή περαιτέρω προγράμματα μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων στα οποία οι σπουδαστές/-τριες εκπονούν αναπτυξιακά σχέδια με βάση πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες ήδη από νεαρή ηλικία, καθώς και φυτωρίων επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών. Επιπλέον, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να διεξαγάγουν έρευνα, προκειμένου να δοθεί εξήγηση στην αυξημένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και το πιθανό πολλαπλασιαστικό της αποτέλεσμα στην παραδοσιακή επιχειρηματικότητα.

Η εν λόγω Έκθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Στρασβούργο, 18-21/1/2016), όπου αναμένεται να λάβει την οριστική έγκριση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ολομέλειας, το θέμα θα συζητηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 (ώρα συνεδρίασης 17:00-23:00).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η έμπρακτη στήριξη αποτυπώνεται στην έντονη δραστηριοποίησή της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενικές Διευθύνσεις «Δικαιοσύνης & Καταναλωτών» και «Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων») με άκρως θετικά σχόλια από τη μεριά των αντίστοιχων Διευθύνσεων και Μονάδων για τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με την προώθηση των θεμάτων της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών.

Σε εθνικό επίπεδο, η Γ.Γ.Ι.Φ. δραστηριοποιείται τόσο σε πολιτικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Η κα Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο επαφών με τις ηγεσίες Υπουργείων και κοινωνικών εταίρων για την ανάδειξη του ζητήματος της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της συμπερίληψης της διάστασης του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας δράσης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πολιτικής. Η συγκεκριμένη πολιτική βούληση της Γ.Γ.Ι.Φ. θα αποτυπωθεί και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), το οποίο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές του έτους.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας, όλοι οι βασικοί κοινωνικοί εταίροι με δραστηριότητα στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων αποτελούν βασικούς συνομιλητές του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τη συνδιαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους προς όφελος όλου του πληθυσμού. Η εξωστρέφεια αποτυπώνεται στην αποστολή της σημαντικότερης αλληλογραφίας της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τακτά χρονικά διαστήματα σε φορείς όπως η Γ.Σ.Ε.Ε., η Α.Δ.ΕΔ.Υ., η Ο.Τ.Ο.Ε., το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων-Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών, καθώς

Comments are closed.