Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου» στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in Women Enterprises» με ακρωνύμιο “ICON WOMEN”

Comments are closed.