Το ενδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της μερικής απασχόλησης (Οκτώβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 7-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Άρωμα Ελλάδας στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2017»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3034 .

β) Το από 29-5-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης των G7 (Ταορμίνα, Μάιος 2017)»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/3143 .

γ) Το από 24-7-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών στον πλανήτη στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, Ιούλιος 2017)»:

http://www.isotita.gr/η-κατάσταση-των-γυναικών-στον-πλανήτη/

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το ενδέκατο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/10/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-11ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf .

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων :  

α) μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, ανά φύλο: ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του ποσοστού μερικής απασχόλησης προς το συνολικό ποσοστό απασχόλησης

β) κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης: ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των μερικώς απασχολούμενων ατόμων ανά αιτία μερικής απασχόλησης ή ανά οικονομική δραστηριότητα προς το σύνολο των μερικώς απασχολούμενων.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:

1) σε εθνικό επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση σε μεγαλύτερο ποσοστό (60,51%) από ότι οι άνδρες (39,49%)

2) περίπου τα δύο τρίτα των μερικώς απασχολούμενων γυναικών (65,07%) δεν μπόρεσαν να βρουν πλήρη απασχόληση

3) σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2016, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών (22,83 €) είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (23,67 €)

4) στο σύνολο των μερικώς απασχολούμενων γυναικών και ανδρών (374.300)  το ποσοστό των γυναικών είναι  60,51% ενώ το ποσοστό των ανδρών είναι  39,49%, δηλαδή, περίπου 78.700 γυναίκες περισσότερες από τους άνδρες εργάζονται με μερική απασχόληση (διαφορά 21,03 ποσοστιαίων μονάδων)

5) στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες με μερική απασχόληση αντιπροσωπεύουν το 44,70 % και οι γυναίκες με μερική απασχόληση το 55,30 % (ΕΦΚΑ, Δεκέμβριος 2016)

6) το μεγαλύτερο μέρος των μερικώς απασχολούμενων γυναικών απασχολείται στους τομείς του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος και τέλος στον τομέα της εκπαίδευσης – το ποσοστό απασχόλησης και στους τρεις τομείς ξεπερνάει το 50% του συνόλου των μερικώς απασχολούμενων γυναικών

7) το 37,6% των μερικώς απασχολούμενων γυναικών (85.200 γυναίκες) έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ενώ μόλις το 2,7% του συνόλου έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

8) το 2016 περίπου το ένα τρίτο (31,4 %) των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών που απασχολούνταν στην Ε.Ε., εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναλογία κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τους άνδρες (8,2 %).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.