8η-9η Ενοποιημένη Έκθεση Ελλάδας για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Η Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος του Ο.Η.Ε., έχει κυρώσει με νόμο τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) από το 1983 (Ν.1342/1983). Σύμφωνα με το άρθρο 18 της εν λόγω Σύμβασης, τα Κράτη Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Περιοδική Έκθεση στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή CEDAW, τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Η Έκθεση αυτή, αφορά στα νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, καθώς επίσης  και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί και στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί για το σκοπό αυτό από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Κατόπιν της αποστολής σχετικής λίστας θεμάτων (List of Issues prior to reporting), η Ελλάδα υπέβαλε τη συνδυασμένη 8η και 9η περιοδική Εθνική Έκθεσή της καθώς και σχετικό παράρτημα με στατιστικά στοιχεία. Τόσο η υποβληθείσα Έκθεση όσο και το παράρτημα έχουν αναρτηθεί στη σχετική βάση δεδομένων για τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

8η-9η Ενοποιημένη Έκθεση Ελλάδας για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Παράρτημα 8ης-9ης Ενοποιημένης Έκθεσης Ελλάδας για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Comments are closed.