Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριφθέντων υποψηφίων προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριφθέντων της προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 (αρ.πρωτ.141/7-2-2017)  για την πρόσληψη, με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS, 15900 εθνικής εμβέλειας  της Γ.Γ.Ι.Φ., στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (MIS 5000490),  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01.06.2017  στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

Πίνακας Απορριφθέντων

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Comments are closed.