Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου για τo υποέργο 5 με τίτλο «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5041426 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

Comments are closed.