Εθνική Έκθεση επισκόπησης εφαρμογής της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου για την περίοδο 2020-2024

Tο 1995, έγινε στο Πεκίνο η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες με έμβλημα το τρίπτυχο «Ισότητα-Ανάπτυξη-Ειρήνη» και στο πλαίσιό της εγκρίθηκαν η λεγόμενη Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου. Η Πλατφόρμα Δράσης αποτελεί το 1ο  επίσημο διεθνές κείμενο που υιοθετεί τη στρατηγική και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). Οι 12 τομείς δράσης του Πεκίνου διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για όλες τις διεθνείς πολιτικές ισότητας των φύλων. Με την ευκαιρία της 30ης  επετείου της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών (UN WOMEN) θα προβεί, τον Μάρτιο του 2025 , σε ανασκόπηση και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και θα επιταχύνει την υλοποίηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη καλούνται να προβούν σε ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο της προόδου που έχει σημειωθεί και των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου . Η εν λόγω Έκθεση υποβλήθηκε την 1η Ιουνίου 2024  με περίοδο αναφοράς την τελευταία πενταετία (2020-Μάιος 2024)

Comments are closed.