Η Ελλάδα ως καλή πρακτική σε έκθεση του ΟΗΕ για την πρόοδο της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της CSW68

Η 68η Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW68) θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 11-22 Μαρτίου 2024 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κρατών-Μελών, διεθνών οργανισμών και διαπιστευμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο: https://www.unwomen.org/en/csw/csw68-2024.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου, εκπονήθηκε, μεταξύ άλλων, έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την πρόοδο εφαρμογής των Συμπερασμάτων της 63ης Συνόδου (2019) με θέμα την κοινωνική προστασία και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και βιώσιμες υποδομές υπέρ της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών. Η έκθεση εντάσσεται στα επίσημα έγγραφα της CSW68 με αριθμό τεκμηρίωσης E/CN.6/2024/4 και κυκλοφορεί στις έξι γλώσσες εργασίας του ΟΗΕ:

E/CN.6/2024/4 Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls. Report of the Secretary-General https://www.unwomen.org/en/csw/csw68-2024/official-documents.

Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές από 33 κράτη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Το θετικό πρόσωπο της χώρας μας στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτυπώνεται με σαφήνεια στις ακόλουθες παραγράφους:

1) παράγραφος 33: σημαντική πρόοδος στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων:

The majority of reporting Member States made significant progress in advancing gender equality and eliminating gender-based discrimination through the promulgation or strengthening of national strategies, laws and policy frameworks, encompassing social protection, public services and sustainable infrastructure (…Greece…).

2) παράγραφος 35: ο εργασιακός νόμος του 2021 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ε.Ε. για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:

In Greece, the Labour Reform Law (2021) incorporates the European Union Work-life Balance Directive on improving work-life balance for parents and carers, including the right to flexible work arrangements and teleworking for parents and carers.

3) παράγραφος 36: επέκταση των αδειών μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας:

Member States enacted legislation to strengthen and extend maternity, paternity and parental leave (…Greece…).

4) παράγραφος 43: επίδομα γέννησης παιδιού και πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»:

Since 2020, Greece has granted a benefit of €2,000 for every child born in the country, and its Nannies of the Neighbourhood programme (2021) subsidizes childcare for working mothers of children aged 2 months to 2-and-a-half years and provides online training and certification for new mothers who wish to return to the labour force as care workers.

5) παράγραφος 45: ίδρυση από την Ελληνική Αστυνομία γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας και εφαρμογή του «κομβίου πανικού-panic button»:

In 2022, Greece established 73 police-run centres for domestic violence services throughout the country to improve police coordination and handling of gender-based violence cases and, as of late 2022, was piloting a «panic button» application whereby women can push a button on a mobile phone to call for police assistance.

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.