1. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Καταχρηστική απόλυση: C-167/97

2. Απόλυση εγκύου: C-109/00