Δελτίο Τύπου – Παρατηρήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σχέδιο νόμου ‘Αγροτικός συνδικαλισμός’

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Παρατηρήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις»

 Ποσόστωση φύλου στα συλλογικά όργανα διοίκησης

 

Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία και την βέλτιστη εφαρμογή της δημοκρατίας στην πράξη. Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων διοίκησης είναι απαραίτητη. Περαιτέρω, η ποσόστωση υπέρ των αγροτισσών για την ανάδειξη εκπροσώπων του γυναικείου φύλου σε συλλογικά όργανα διοίκησης, συμβάλλει καίρια στη βελτίωση της θέσης των γυναικών και στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την προώθηση των δημόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θεωρεί ότι σε κάθε νομοσχέδιο πρέπει να αναδεικνύεται η ενίσχυση και ενδυνάμωση των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις», αφορούν :

 

  1. Στο «Άρθρο 12 – Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών – Εκλογικό σύστημα», να προστεθεί νέα παράγραφος, στην οποία (υπό το πρίσμα της ποσόστωσης) θα διατυπώνεται ότι απαιτείται στα όργανα διοίκησης να συμμετέχουν και γυναίκες αγρότισσες με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού γυναικών μελών του χώρου ή ότι ο αριθμός των υποψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών του εκάστοτε οργάνου διοίκησης. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

 

  1. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου να μην αναφέρονται μόνο σε άνδρες αγρότες, προτάσσοντας κυριαρχικά και εξουσιαστικά στο γραπτό λόγο το αρσενικό γένος. Σύμφωνα με τον «Οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα» του Υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα δημόσια έγγραφα πρέπει να απευθύνονται και στα δύο φύλα. Ως εκ τούτου, η λέξη «αγρότες» θα πρέπει αντικατασταθεί σε όλο το νομοσχέδιο με την έκφραση: «αγρότισσες/αγρότες».

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr                                                                                                                                                                          Το Γραφείο Τύπου, 28/08/2017

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

Comments are closed.