Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 370/28.05.2021 με θέμα: Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 7 με τίτλο: «Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας»

Comments are closed.