Δελτίο Τύπου – Καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2017

 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ («Παρατηρητήριο»), η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της δημόσιας δράσης.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις αποτελούν συνοπτικές και πλήρεις αναφορές προόδου των πολιτικών ισότητας γυναικών και ανδρών σε εθνικό επίπεδο και συντάσσονται, μεταξύ άλλων, μέσω συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων.

Για πρώτη φορά, η διαδικασία σύνταξης, αποστολής και επεξεργασίας των ερωτηματολογίων γίνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ.

Έως σήμερα έχουν σταλεί συνολικά 587 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε όλα τα Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων. Σημειώνεται πως η ανταπόκριση των φορέων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που θα συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 2017, θα παρουσιαστούν σε ημερίδα, η οποία θα διοργανωθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εντός του 2018 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της  (www.isotita.gr).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καλεί όλους τους δημόσιους φορείς, καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων να ανταποκριθούν στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Η σύνταξη εκθέσεων προόδου των πολιτικών ισότητας των φύλων σε ετήσια βάση, αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, την επικοινωνία με την κοινωνία πολιτών και τη διάχυση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                           Το  Γραφείο Τύπου,  15/2/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

Comments are closed.