Πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2018)

 

Πρώτο Μέρος

 

«Δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών την περίοδο Ιανουαρίου 2017 – Μαρτίου 2018»

1) Οι 75 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (σχετικό το από 28-12-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφο της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.): http://www.isotita.gr/οι-75-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ .

2) Απολογισμός της δραστηριότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018 – 21 δράσεις  (σχετικό το από 28-3-2018 εμπεριστατωμένο έγγραφο της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.): http://www.isotita.gr/προβολή-από-την-ευρωπαϊκή-πύλη-για-τη-γ/ .

3) Η παρουσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στην «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (WE-gate)»: https://wegate.eu/news-events (πληκτρολογείτε στη μηχανή αναζήτησης τις λέξεις “General Secretariat for Gender Equality” και εμφανίζονται οι συνολικά πέντε αναρτήσεις για την Υπηρεσία μας την περίοδο 2016-2017).

Ειδικά για το έτος 2017, υπάρχουν τα εξής τρία άρθρα στην αγγλική γλώσσα:

α) Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών: https://wegate.eu/celebrating-international-women%E2%80%99s-day

β) Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην κινηματογραφική βιομηχανία: https://wegate.eu/promoting-gender-equality-film-industry

γ) Η στατιστική απεικόνιση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: https://wegate.eu/female-led-startups-are-increase-greece .

4) Το 13ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με στατιστικά δεδομένα, τα οποία αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχετικό το από 1-12-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφο της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.): http://www.isotita.gr/το-δέκατο-τρίτο-ενημερωτικό-δελτίο-το/ .

Δεύτερο Μέρος

 

«Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών»

Στις 6 Μαρτίου 2018 τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο νόμου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, το οποίο παραδόθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών,  για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας»: http://www.opengov.gr/ypes/?p=5597 .

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δεδομένου ότι, έως σήμερα, τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων ή άσκησης έμφυλης βίας επιλύονται με την εφαρμογή διατάξεων οικογενειακού ή εργατικού δικαίου ή δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και υπό το φως σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών ή με την εφαρμογή διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας ή και διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι να δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με την πρόβλεψη πολιτικών, μέτρων και δράσεων που θα υλοποιούνται εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικών τους οργανώσεων.

Η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., ως αρμόδια για τη διαχείριση της συγκεκριμένης δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν σχετικής εισήγησης της πολιτικής ηγεσίας της Υπηρεσίας μας, προέβη σε έλεγχο και έγκριση ανάρτησης όλων των σχολίων σύμφωνα με το πνεύμα του πλουραλισμού και του σεβασμού όλων των απόψεων σε μία ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Η διαβούλευση έληξε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και το σχέδιο νόμου προγραμματίζεται να κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα.

Τα άρθρα 16 και 18 σχετίζονται άμεσα με το θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία».

Άρθρο 16 – Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία

 1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3850/2010 (Α’84) αντικαθίσταται ως εξής :
  « 1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και υπέρ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου.».
 2. Η εργοδότρια– ο εργοδότης λαμβάνει μεριμνά για:
  α) την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον,
  β) την υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα το π.δ. 240/2006 (Α’252) και κάθε άλλη κείμενη διάταξη, κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιούνται στη Γ.Γ.Ι.Φ. και
  γ) την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

Άρθρο 18 – Επιβράβευση των εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

 1. Η Γ.Γ.Ι.Φ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών», επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας». Για την απονομή του σήματος, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας, η εφαρμογή Σχεδίων Ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης. Με απόφαση της/του Υπουργού Εσωτερικών, έπειτα από εισήγηση της Γ.Γ.Ι.Φ., καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του Σήματος.
 2. Oι εμπορικές επιχειρήσεις που έλαβαν το «Σήμα Ισότητας» από τη Γ.Γ.Ι.Φ., αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτή, απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η Γ.Γ.Ι.Φ. παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας.

Comments are closed.