Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 9 με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 13 της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» στο πλαίσιο της πράξης: «Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

Comments are closed.