Ετήσια Έκθεση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την ισότητα των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση το έτος 2022 (Σεπτέμβριος 2023)

Στον ιστότοπο της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» έχει αναρτηθεί η ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Ετήσια Έκθεση 2022: Η Εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες»: https://isotita.gr/wp-content/uploads/2023/10/Etisia-Ekthesi-2022-Dimoi-kia-Perifereies.pdf.

 

Πρόκειται για ένα κατατοπιστικό και άκρως χρηστικό κείμενο συνολικής έκτασης 41 σελίδων με τις δράσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με έτος αναφοράς το 2022. Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ι.Α.Δ. διεξήγαγε και φέτος, όπως και τα τελευταία πέντε χρόνια, πρωτογενή έρευνα την οποία απηύθυνε στο σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Τα Τμήματα που συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, ανήκουν στη «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και είναι τα παρακάτω:

  • «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)»
  • «Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων»
  • «Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων».

Η έρευνα περιλαμβάνει είκοσι επτά ερωτήματα στον κύριο κορμό και επτά εισαγωγικά ερωτήματα που σκοπό έχουν την καταγραφή των γενικών στοιχείων κάθε Δήμου και Περιφέρειας και της ιδιότητας της υπεύθυνης/του υπεύθυνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Τα δεκαέξι επόμενα ερωτήματα αφορούν ζητήματα αρμοδιοτήτων, ένταξης, συνεργασιών και παραπομπής θεμάτων ισότητας των φύλων και περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Τα υπόλοιπα ερωτήματα αφορούν την περιγραφή των δράσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους ΟΤΑ με σκοπό την προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων. Τέλος, συμπεριλήφθηκε ένα γενικότερο ερώτημα με σκοπό την καταγραφή των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του συγκεκριμένου ΟΤΑ.

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή προς τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ και ΠΕΠΙΣ) και στη συνέχεια στάλθηκε στα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα της Διοίκησης για θέματα ισότητας των φύλων, όπου αυτά υπήρχαν.

Από το σύνολο των 332 Δήμων της χώρας στους οποίους στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια, απάντησαν 203 Δήμοι, δηλαδή πάνω από το 61%. Το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται ως αρκετά ικανοποιητικό και είναι υψηλότερο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα έτη διεξαγωγής της έρευνας (201 απαντήσεις το 2021, 178 απαντήσεις το 2020, 120 απαντήσεις το 2019, 104 απαντήσεις το 2018, 110 απαντήσεις το 2017).

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). 

Comments are closed.