Η ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2024)

Την 1η Ιανουαρίου 2024 το Βέλγιο ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτή είναι η 13η φορά που η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία και έχει προγραμματίσει περί τις 530 άτυπες και 2.000 επίσημες συναντήσεις, οι οποίες κατανέμονται στις θεματικές ενότητες των 14 Συμβουλίων Υπουργών της Ε.Ε., υιοθετώντας το μήνυμα «Προστατεύω, Ενισχύω, Προετοιμάζω – Protect, Strengthen, Prepare».

Η θεματική της ισότητας των φύλων εντάσσεται στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας, συνολικής έκτασης 49 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, αναφέρεται στις σελίδες 26-28:

https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/3kajw1io/programme_en.pdf.

Οι επιμέρους άξονες είναι οι ακόλουθοι:

– διαρθρωτικό πλαίσιο των πολιτικών ισότητας των φύλων

– καταπολέμηση της έμφυλης βίας

– προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας και ενδυνάμωσης των γυναικών

– ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του έμφυλου χάσματος στις συντάξεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έμφαση θα δοθεί στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ρατσισμού.

Τέλος, ειδική μέριμνα θα δοθεί στην αναγκαιότητα αξιόπιστης τεκμηρίωσης σε βασικούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, όπως η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η δια βίου μάθηση, η ισότητα των φύλων και η μη διάκριση, καθώς και η κοινωνική οικονομία.

Για την πληρότητα του φακέλου, ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα από το επίσημο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας 2024 στην αγγλική γλώσσα με πλάγια γραμματοσειρά:

The Belgian Presidency will facilitate discussions around the structural framework of gender equality policies, combating gender-based violence, promoting women’s economic independence and empowerment, and gender mainstreaming, including by addressing the gender gap in pensions. The Presidency will also focus on the rights of individuals with disabilities, aligning its actions with the European Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030. It will also continue to uphold the rights of LGBTIQ+ people, as outlined in the LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025. Finally, the Presidency will follow up on the implementation of the Anti-Racism Action Plans.

To ensure policies remain grounded in reality, the EU must uphold its commitment to fact-based decision-making. The Belgian Presidency will champion efforts to enhance the accuracy, reliability, and relevance of statistics in key areas such as employment and social affairs, lifelong learning, gender equality and non discrimination, as well as the social economy.

Επισημαίνεται ότι η Βελγική Προεδρία εντάσσεται στην Τριμερή Προεδρία των Κρατών-Μελών «Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία». Η πρώτη Τριμερής Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. ξεκίνησε επίσημα το 2010 με τις ίδιες ακριβώς χώρες και την 1η Ιουλίου 2024 η Ουγγαρία θα αναλάβει την Προεδρία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.